Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor (RSVTI)

Activitatea de Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor – RSVTI este reglementată prin Ordinelele Inspectorului de Stat Şef al ISCIR şi Legea 64 / 21.03 2008 (MO 240 / 27.03.2008).

Ordinele Inspectorului de Stat Şef al ISCIR Şi  Legea 64 / 21.03 2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil specifică obligaţia persoanelor fizice sau juridice private, instituţiilor publice, a unităţilor de interes public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, care deţin şi exploatează instalaţii şi echipamente supuse controlului ISCIR, de a numi personal tehnic, responsabil pentru supravegherea şi verificarea tehnicş a instalaţiilor – RSVTI (cod COR-315218).

Persoanele fizice sau juridice specificate mai sus au obligaţia de a avea personal instruit ca RSVTI, ţn raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care va fi autorizat de ISCIR şi care va purta denumirea de RSVTI în conformitate cu prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR.

Procedura de autorizare, obligaţiile, răspunderile şi drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate în Ordinul nr.382/2009, emis de către Inspectorul de Stat Şef al ISCIR (organismul de inspecţie pentru supraveghere tehnică şi verificare în funcţionare şi elaborator de prescripţii tehnice în domeniul său de activitate).

Instalaţiile sub incidenţa ISCIR – RSVTI sunt: macarale, elevatoare, moto/electrostivuitoare, nacele, centrale termice, cazane, echipamente sub presiune (>0,5 BAR), cuptoare, compresoare, conducte sub presiune.

Proprietarul instalaţiei trebuie să deţină personal de specialitate sau contract încheiat cu persoane fizice sau persoane juridice autorizate de ISCIR pentru prestarea acestor servicii în conformitate cu prevederile Ordinului 382/10.09.2009.

Având în vedere accidentele şi avariile produse de echipamentele şi instalaţiile din domeniul ISCIR, s-au impus măsuri în vederea creşterii gradului de siguranţă a utilizarii echipamentelor din acest domeniu.

Ca Operator RSVTI principala noastră grijă este siguranţa utilizatorilor, precum şi asigurarea beneficiarului ca instalaţiile şi, în principal, elementele lor de siguranţa funcţionează în condiţii de maximă siguranţă.

Oferim servicii de supraveghere şi verificare tehnică a instalaţiilor pentru persoanele juridice deţinătoare de instalaţii din domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), şi asigurarea funcţionării acestor instalaţii în condiţii maxime de siguranţă.

 • Autorizări de funcţionare
 • Control periodic
 • Dare în exploatare
 • Supravegherea tuturor instalaţiilor
 • Instruire personal, reexaminare anuală, instructaj specialitate

Printre sarcinile specifice activităţii de supraveghere şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI):

 • Identificarea şi inregistrarea la ISCIR a echipamentelor din domeniul ISCIR deţinute de persoanele juridice
 • Asigurarea exploatării corecte şi legale a acestora, în conformitate cu dispoziţiile prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR
 • Informarea beneficiarului, în scris, despre orice problemă sau defecţiune apărută la instalaţiile pe care acesta le deţine
 • Informarea beneficiarului despre apropierea termenelor legale pentru efectuarea autorizărilor la instalaţiile pe care acesta le deţine

Domenii supuse supravegherii şi verificării tehnice:

Instalaţii mecanice sub presiune (IMSP)

 • cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte şi similare
 • recipiente care lucrează sub presiune
 • conducte pentru fluide sub presiune

Instalaţii de ridicat (IR)

 • macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare
 • nacele şi platforme autoridicătoare
 • elevatoare pentru vehicule
 • ascensoare
 • instalaţii de transport pe cablu
 • telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri, teleferice
 • cabluri, lanţuri, benzi, funii, caârlige şi elemente de legare şi prindere a sarcinii utilizate la IR
 • instalaţii de transport pe plan înclinat
 • trape de scenă, trape de decoruri şi instalaţii de cortină
 • instalaţii şi echipamente montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi a spaţiilor de joacă

Aparate consumatoare de combustibil clasice

 • sobe sau alte aparate de încălzit, în uz industrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
 • aparate de gătit şi pentru încălzirea apei şi similare în uz neindustrial sau colectiv alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
 • arzătoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos

Dispozitive de siguranţă pentru instalaţiile/echipamentele IMSP şi IR

Aparatura şi instalaţiile de automatizare aferente instalaţiilor/echipamentelor IMSP şi IR

Asiguraţi-vă că instalaţiile dumneavoastră funcţionează legal şi au autorizaţie de funcţionare valabilă!

Operarea RSTVI se poate executa conform Ordinul 147 din 2006 cu persoane fizice sau juridice care au autorizaţie RSVTI.

Contractul pentru consultanţa RSVTI se încheie în baza cererii şi ofertei de preţ, pe o perioadă de cel puţin 12 luni cu posibilitate de prelungire.